geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

Zaštita okoliša

Zbog brige kakav ćemo okoliš ostaviti budućim generacijama, razvili smo i našu najmlađu djelatnost – odjel zaštite okoliša.

Razvoj djelatnosti započeli smo izradom elaborata nultog stanja, a danas ponosno možemo reći da smo, sukladno Pravilniku o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/2010) te Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/2013), ishodili suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje sljedećih stručnih poslova zaštite okoliša:

 • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
 • Izrada procjena šteta nastalih u okolišu
 • Izrada Sanacijskih programa
 • Izrada elaborata o otklanjanju šteta u okolišu i prijetećih opasnosti
 • Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća
 • Izrada procjene rizika i osjetljivosti za sastavnice okoliša.


Poslove iz područja zaštite okoliša obavlja tim visoko kvalificiranog stručnog osoblja: 2 diplomirana inženjera građevinarstva (upisani u Registar Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG)); 4 diplomirana inženjera geologije (od čega dvoje sa stručnim ispitom) i 1 diplomirani inženjer rudarstva. Tim predvode 2 voditelja stručnih poslova zaštite okoliša.

Dokumentacija i elaborati iz područja zaštite okoliša izrađuju se prema suvremenim pravilima struke, međunarodno priznatim tehnikama, domaćoj i inozemnoj legislativi. Provodimo kontinuiranu edukaciju kadrova koji pred sebe postavljaju sve veće izazove, pa stoga surađujemo  s fakultetima i institucijama iz zemlje i inozemstva. Ujedno, surađujemo s domaćim i inozemnim laboratorijima ovlaštenim za izradu laboratorijskih analiza sukladno normi ISO 17025.

U sklopu naših djelatnosti u mogućnosti smo riješiti svaki izazov te ponuditi kompletnu uslugu rješavanja problema onečišćenih ili potencijalno onečišćenih lokacija:

 • Provedba preliminarne procjene stanja lokacije – ocjena o potrebi provedbe istraživanja
 • Istraživanje u svrhu utvrđivanja rasprostranjenosti onečišćenja u tlu i podzemnoj vodi
 • Procjena rizika koje detektirano onečišćenje može uzrokovati u okolišu
 • Definiranje ciljeva i prioriteta sanacije
 • Analiza varijanti metoda sanacije
 • Izrada Sanacijskog Programa
 • Provedba kontrolnih istraživanja
 • Ekološki nadzor nad provedbom sanacija onečišćenih lokacija
 • Izrada Programa praćenja stanja lokacije
 • Izrada elaborata o praćenju stanja okoliša


U sklopu ovih radova možemo objediniti ekološki i geotehnički dio projekta te tako dati cjelovito rješenje i jedinstven pristup sanaciji onečišćenih lokacija.

Iako nam je najveći izazov  rješavanje problema iz domene industrijskih onečišćenja, naša djelatnost nije primarno vezana samo na to područje.

Sudjelujemo u izradama Studija utjecaja na okoliš, gdje smo stručni suradnici u dijelovima koji se odnose na poglavlja iz domena:

 • Geologije i hidrogeologije
 • Utjecaja planiranog zahvata na podzemne vode
 • Utjecaja planiranog zahvata na površinske vode
 • Izrade elaborata nultog stanja okoliša
 • Izrade prijedloga praćenja kakvoće podzemnih i površinskih voda.